Andrzej Bator

Prof. dr hab. Andrzej Bator
Kierownik Katedry

Link do strony osobistej

Prace wykonane przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego:

 Opublikowane naukowe prace:

1. Tworzenie planów gospodarczych przez samorząd na przykładzie planu społeczno-gospodarczego rozwoju gminy, „Państwo i Prawo” 1982, nr 10, ss. 92-101.

2. Teoretyczno-prawna charakterystyka zależności pomiędzy centralnym planowaniem i samorządem, AUW No 858, „Przegląd Prawa i Administracji” nr XXII, Wrocław 1987, ss. 7-21.

3. Wpływ zmian w prawie na kształtowanie się pojęć prawniczych, w: Struktura i funkcje teorii państwa i prawa, pod red. H. Rota, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989, ss. 83-100.

4. O konserwatyzmie językowym nauki prawa, [w:] Prawo i prawoznawstwo    wobec zmian społecznych, (pod red. H. Rota) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, ss. 18-31.

5.  Język prawniczy wobec zmian społecznych, „Studia Prawnicze” 1991, nr 1, ss. 3 -17.

6. Interpretacja a konkretyzacja obowiązków na przykładzie prawa podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991, nr 3, ss. 13-25.

7. Normy planowania gospodarczego w systemie prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW, No 1309, seria Prawo CCIII, Wrocław 1992 (monografia, rozprawa doktorska), ss. 107.

8. Czy istnieją normy planowania gospodarczego?, [w:] Państwo – Prawo – Społeczeństwo. Zbiór studiów (pod red. H. Rota), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW, No 1313, Seria Prawo CCVI, Wrocław 1992, ss. 5-19.

9. Wartości absolutne a pojęcie praworządności (wspólnie z K. Kucharskim), [w:] Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje). Studia i szkice (pod red. H. Rota), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW No 1457, Wrocław 1992, ss 85-97.

10. Czy wyodrębniać prawo gospodarcze?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993, nr 1, ss. 2-7.

11. Przyczynowość w ustawach o podatku dochodowym, „Rzeczpospolita” 89/1996.

12. Normatywność powszechnie obowiązującej wykładni prawa, [w:] Z zagadnień wykładni prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW No 2032, Seria Prawo CCLXII, (red. S. Kaźmierczyk), Wrocław 1997, ss. 25-41.

13. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996, artykuł recenzyjny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997/2.

14. Instrumentalizacja jako aspekt prawa, referat na Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kazimierz Dolny 21-23.09.1998 r. [w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska (red. L. Leszczyński), Lublin 1999, ss. 93-108.

15. Wstęp oraz redakcja tomu pt. Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław 1999.

16. Prawo w konstytucji czy konstytucja prawa – w związku z art. 8 Konstytucji R.P, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, (red. A. Bator), Wrocław 1999, ss. 37-61.

17. Użycie normy prawnej w regulacji stosunków gospodarczych (monografia, rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2000, ss. 332.

Podręczniki i skrypty:

1. Wprowadzenie do nauk prawnych. Materiały dla studentów I roku prawa i administracji (wspólnie z W. Gromskim i A. Kozakiem), Wrocław 1997, ss. 202.

2. Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, pod red. W. Gromskiego, Wrocław 1998, ss. 23-32, 153-162, 177-189, 271-278, 291-297, 312-316.

3. Wstęp do prawoznawstwa oraz wykładni i stosowania prawa. Materiały i pytania egzaminacyjne (wspólnie z W. Gromskim, A. Kozakiem i Z. Pulką), pod red. W. Gromskiego, Wrocław 1998, ss. 192.

4. Materiały egzaminacyjne dla studentów prawa i administracji. Wstęp do prawoznawstwa oraz wykładni i stosowania prawa – pod red. A. Kozaka (wspólnie z W. Gromskim, A. Kozakiem i Z. Pulką), Wrocław 1999, ss. 206.

Inne publikacje:

1. Centralne planowanie a samorząd, Zjazdu Teoretyków Państwa i Prawa, Popowo 1983 (materiały konferencyjne, tekst powielany), ss. 1-20.

   2.  Praworządność wobec zmian w prawie, [w:] Prawo, sprawiedliwość, etyka, Katowice 1994 (materiały konferencyjne, tekst powielany), ss. 1-15.

Granty badawcze:

1. Normy prawne w stosunkach gospodarczych, praca przygotowana w ramach grantu: Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa – nr: 1 HO2A 013 15), Wrocław 1999 (niepubl.) ss. 300.

 Prace wykonane po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (kwalifikacji II stopnia):

Opublikowanw prace naukowe:

1. Prawna czynność konwencjonalna jako działanie zinstrumentalizowane, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Instrumentalizacja prawa (red. A. Kozak), Wrocław 2000, ss. 48-74.

2. Autonomia pojęć związanych z prawem a problem integracji prawoznawstwa (na marginesie rozważań nad normą prawną), [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa (red. W. Gromski), Wrocław 2001, ss 14-36.

3. Instrumentalizacja opodatkowania a sprawiedliwość i bezpieczeństwo prawne, „Gdańskie Studia Prawnicze”, tom IX, Gdańsk 2002, ss. 25-49.

4. Instrumentalizacja prawa a niezgodności norm i luki w systemie prawa. Założenia badawcze, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2342, „Przegląd Prawa i Administracji” Nr L, Wrocław 2002, ss. 39-64.

5. Prawo w warunkach globalizacji, [w:] Sprawiedliwość Ostoją Mocy i Trwałości Rzeczypospolitej. Materiały konferencyjne X Ogólnopolskich Dni Prawniczych Wrocław, 16-19 maja 2002 r., Materiały konferencyjne, Warszawa 2002, ss. 19-31.

6. Prawo w warunkach globalizacji, „Jurysta” 2002, nr 7/8, ss. 5-20.

7. J. A. Tichomirow, Teorija kompetencii, Moskwa 2001, recenzja, „Państwo i Prawo” 2002/9, ss 92-96.

8. Relacje między teorią i dogmatyką prawa (wspólnie z W. Gromskim, J. Kaczorem, S. Kaźmierczykiem i A. Kozakiem), [w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2052, Katowice 2002, ss. 13-35.

9. Globalizacja jako perspektywa postrzegania prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa ze stanowiska teorii i filozofii prawa (red. J. Helios), Wrocław 2003, ss. 19-40.

10. Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa (wspólnie z W. Gromskim, S. Kaźmierczykiem i A. Kozakiem), [w:] Filozofia prawa wobec globalizmu (pod red. Jerzego Stelmacha), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, ss. 9-27.

11. Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, AUW, No 2602, seria Prawo CCLXXXVII, Wrocław 2004 (monografia), ss. 177.

12. Integracja prawoznawstwa a rozumienie kompetencji w szczegółowych naukach prawnych, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Kompetencja prawna (red. W. Jedleckiej), Wrocław 2004, ss. 19-41.

13. Kompetencja w prawie publicznym i prywatnym. Uwagi z perspektywy teorii prawa, [w:] Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (pod red. J. Przygodzkiego), VIII, Administracja Publiczna, z. 2, Wałbrzych 2005.

14. Normy wtórnego prawa europejskiego z perspektywy teorii prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Prawo europejski (pod red. J. Kaczora), Wrocław 2005.

15. Wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją (wspólnie z A. Kozakiem), [w:] Kultura prawna a proces integracji europejskiej, (pod red. S. Wronkowskiej), Zakamycze 2005.

 

16.  Wspólnota kulturowa jako element integracji prawa, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa (pod red. A. Sulikowskiego), Wrocław 2006.

17. Wstęp do Wrocławskiego Biuletynu Gospodarczego. Ekonomia a prawo, „Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział we Wrocławiu”, Wrocław 2006.

18. Artykuł recenzyjny książki Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (red. K. Działocha), Warszawa 2005, seria: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (red. Serii K. Działocha i A. Preisner) – „Państwo i Prawo” 2006, z. 10.

19. Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa, [w:] Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych (pod red. J. Stelmacha i M. Soniewickiej), „Oficyna a Wolters Kluwer business”, Warszawa 2007, ss 25-45.

20. O zastosowaniu pojęcia kompetencji w prawie publicznym i prywatnym, [w:] Wokół problematyki orzeczeń (pod red. Ł. Błaszczaka), Toruń 2007, ss. 187-211.

21. Debaty prawnicze. Rozmowa bez konsensusu, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Ponowoczesność (pod red. M. Błachuta), Wrocław 2007, ss. 35-53

22. Prawo gospodarcze jako problem badawczy,  [w:] Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (pod red. J. Kaczora), IX, Administracja Publiczna, z. 3, Wałbrzych 2009, ss. 29-47.

23. Uniwersalny charakter teorii wykładni prawa w związku z podziałem na prawo publiczne i prywatne, [w:] Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej (pod red. P. Kaczmarka), Wrocław 2009, ss. 63-81.

24. Publicznoprawne spory kompetencyjne. Na przykładzie dwóch konfliktów politycznych, Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej prof. Macieja Zielińskiego (w druku).

25. Wstęp do książki Artura Kozaka „Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej”, Wrocław 2010.

 Podręczniki i skrypty:

 1. Wstęp do prawoznawstwa z elementami logiki prawniczej. Testy egzaminacyjne, pod red. oraz ze wstępem A. Batora (wspólnie z W. Gromskim, A. Kozakiem i Z. Pulką), Wrocław 2001.

2. Wstęp do prawoznawstwa z elementami logiki prawniczej. Testy egzaminacyjne, pod red. oraz ze wstępem A. Batora (wspólnie z W. Gromskim, A. Kozakiem i Z. Pulką), Wrocław 2004 – wydanie II, zmienione, ss. 173.

3. Słownik trudnych pojęć prawniczych (red. J. Boć) – autorstwo grupy haseł z zakresu teorii i filozofii prawa – Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.

4.  Wstęp i redakcja Wprowadzenia do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, ss. 297.

5. Wprowadzenia do nauk prawnych. Leksykon tematyczny (wstęp i autorstwo grupy haseł – wspólnie z W. Gromskim, S. Kaźmierczykiem, A. Kozakiem i Z. Pulką), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006, ss. 299.

6. Wprowadzenia do nauk prawnych. Leksykon tematyczny (wstęp i autorstwo grupy   haseł – wspólnie z W. Gromskim, S. Kaźmierczykiem, A. Kozakiem i Z. Pulką), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008 – wydanie II, poprawione i rozszerzone, ss. 329.

7. Wstęp do prawoznawstwa. Testy egzaminacyjne, pod red. oraz ze wstępem A. Batora (wspólnie z A. Kozakiem i Z. Pulką), Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009, ss. 192.

Inne publikacje :

1. Relacje między teorią i dogmatyka prawa (wspólnie z W. Gromskim, J. Kaczorem, A. Kozakiem i S. Kaźmierczykiem), XIV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, „Teoria prawa–dogmatyka–praktyka stosowania prawa”, Ustroń 20-23.09.2000 r.

2. Integracja i globalizacja z perspektywy filozofii prawa (wspólnie z W. Gromskim, S. Kaźmierczykiem i A. Kozakiem), referat na XV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, Kraków 19-22 września 2002 r.

   3. Wykładnia prawa w zgodzie z konstytucją (wspólnie z A. Kozakiem), referat na XV Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Kultura prawna a proces integracji europejskiej, Gniezno 27-29 września 2004 r.

4. Wykładnia materialnych i proceduralnych norm prawa administracyjnego, referat wygłoszony na Konferencji szkoleniowej sędziów orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych w Gliwicach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Wrocławiu – Głuchołazy, 26-28 maja 2008 r.

5. Wspomnienie pośmiertne o Arturze Kozaku, „Państwo i Prawo” 2009, z. 8.

6. O profesorze Arturze Kozaku, Księga profesorów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego (w druku).

4. Prace projektowe, opinie, ekspertyzy:

1. Opinia prawna sporządzona na zlecenie Wydziału Studiów Budżetowych –  Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie nowelizacji art. 359 Kodeksu cywilnego oraz ustawy o kredycie konsumenckim i zgodności projektu tej nowelizacji z art. 227 Konstytucji R.P.

2. Opinia prawna sporządzona na zlecenie Wydziału Studiów Budżetowych –  Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie posłużenia sie terminem “stopa lombardowa” w związku z projektem nowelizacji art. 359 Kodeksu cywilnego

3.  Ocena prawna sporządzona na zlecenie Wydziału Studiów Budżetowych –  Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu w sprawie raportu pt. Efekty kontroli odsetek w innych krajach opracowanego  na zlecenie Brytyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu przez ośrodek badawczy Policis.

 

 Granty badawcze:

1.  Zasada sprawiedliwości a granice instrumentalizacji prawa podatkowego – praca przygotowana w ramach grantu KBN: Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa – nr: 1 HO2A 013 15),  Wrocław 2001 (niepubl.), ss. 28.

2. Stopień instrumentalizacji prawa a niezgodności norm i luki w prawie – praca przygotowana w ramach grantu KBN: Instrumentalny i pozainstrumentalny charakter prawa – nr: 1 HO2A 013 15), Wrocław 2001 (niepubl.), ss. 25.

3.  Kompetencja w prawie i prawoznawstwie – praca przygotowana w ramach grantu KBN: Kompetencja w prawie publicznym i prywatnymnr: 0154/H02/2003/24, Wrocław 2004 (niepubl.), ss. 180.

4. Instrumentalizacja jako założenie ekonomicznej analizy prawa – praca przygotowana w ramach grantu KBN: Ekonomiczna analiza prawa i sfinansowana ze środków budżetu na naukę w latach 2004-2006, Kraków 2007 (niepubl.), ss. 30.

 

    Prace nie przeznaczone do druku – zastrzeżone:

 

1. Recenzja pracy doktorskiej mgra Jacka Kaczora pt. Czynności prawne upoważniające. Aspekty teoretyczno-prawne. Wrocław 2002, ss. 15.

 

2. Recenzja wydawnicza książki S. Grycnera Prawo cywilne. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2005.

3. Opinia o dorobku naukowym i dydaktycznym dra hab. Z. Pulki w związku z wysunięciem jego kandydatury do tytułu Profesora, Wrocław 2005.

4.  Recenzja pracy doktorskiej mgra Pawła Jabłońskiego pt. Postawa filozoficzna we współczesnej polskiej teorii prawa, Wrocław 2008, ss. 11.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s