• Na zebraniu Katedry w dniu 19 maja 2011 roku magister Wojciech Różycki przedstawił główne założenia oraz plan swojej rozprawy doktorskiej pt. „Wątki romantyczne w prawie wojennym”. (KS)
Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • Przedmiotem dwóch kolejnych zebrań Katedry w dniach 14 oraz 28 kwietnia 2011 roku była, przygotowywana do publikacji, książka dra hab. Adama Sulikowskiego pt. „Konstytucjonalizm a nowoczesność. Dyskurs konstytucyjny wobec tryumfu i kryzysu moderny.” Po wnikliwej lekturze została ona poddana szerokiej analizie. (KS)
  • W dniach 7-8 kwietnia 2011 roku Koło Naukowe Filozofii Prawa zorganizowało konferencję pod tytułem: Modele edukacji prawniczej. Kształcić, nauczać, reprodukować.

Zaprezentowane zostały na niej następujące referaty:

Miachał Stambulski ” Sytuacja nauczania na poziomie Wyobrażeniowym, Symbolicznym i Realnym.”

Jakub Łakomy „Edukacja prawnicza w ujęciu ruchu studiów krytycznych nad prawem.”

Wojciech Puchta „Cech rzemieślniczy jako instytucja wychowawcza.”

Aleksandra Oniszczuk ” Doświadczenia Księstwa Warszawskiego w zakresie edukacji prawniczej.”

Anna Koropczuk ” Zagrożenia i korzyści urynkowienia edukacji. Spostrzeżenia po analizie tekstu Interesy konstytuujące nauczanie.”

Szymon Bogdański „Komercjalizacja- przyczyna czy skutek. Idea uniwersytetu w nowej rzeczywsitości.”

Marta Chmura ” Edukacja w poglądach Jerzego Wróblewskiego.”

Emilia Kopeć ” Spór Allana Blooma i Marthy Nussbaum o model kształcenia ogólnego a edukacja prawnicza”

Jowita Gromysz, Justyna Jezierska „Prawo poza prawem. Edukacja czy wychowanie.”

Anna Łukaszuk „Egzeminy w edukacji prawniczej”.

Dominik Góra ” Czy studia prawnicze są nam potrzebne w XXI wieku? Modelowe założenia nowoczesnego kształcenia prawników.”

(KS)

  • W dniu 7 kwietnia 2011 roku głównym tematem posiedzenia Katedry była przygotowywana konferencja w Karpaczu. Osoby przygotowujące artykuły do tomu konferencyjnego miały okazję zaprezentować strukturę opracowania oraz problemy, które pojawiły się przy pisaniu prac. Swoje projekty przedstawili oraz poddali pod dyskusję  mgr Katarzyna Schmidt („Uzasadnienia sądowe jako impuls zwrotny dla teorii”) orz mgr Jakub Łakomy („Czy mamy do czynienia aktualnie ze zmierzchem Teorii interpretacji prawniczej?”). (KS)
  • Na zebraniu Katedry w dniu 17 marca 2011 roku mgr Jakub Łakomy przedstawił główne założenia oraz tytuł swojej rozprawy doktorskiej- „Ewolucja koncepcji interpretacji prawniczej. Między semantyką a polityką.” (KS)
  • Pierwsze w semestrze letnim zebranie Katedry,w dniu 10 marca 2011 roku, zostało w znacznej części poświęcone kwestią związanym z dydaktyką. Było też okazją do podsumowania działań w semestrze zimowym oraz wyznaczenia nowych zadań oraz omówienia projektów  do realizacji. Dr Paweł Jabłoński omówił etapy przygotowywania  Konferencji w Karpaczu. W trakcie zebrania zostały także zreferowane ważniejsze sesje naukowe, w których uczestniczyli doktorani oraz pracownicy Katedry w minionym semestrze.  (KS)
  • W dniu 13 października 2010 roku w trakcie II Brazylijsko-Polskiej Konferencji Prawa Konstytucyjnego dr hab. Adam Sulikowski wygłosił referat ” Perspektywy wykładni konstytucyjnej w Polsce”. (KS)
  • W dniach 19-22 września 2010 roku odbył się XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa w Jastrzębiej Górze pod tytułem „Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych”, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszym dniu zjazdu wygłoszone zostały referaty zaproszonych prelegentów o następującej tematyce: „Tworzenie prawa: common law-prawo stanowione”, „Stosowanie prawa: model sylogistyczny – model argumentacyjny” oraz „Aksjologia prawa: uniwersalizm-partykularyzm”. W drugim dniu  zorganizowane zostały IV sesje toczące się jednocześnie w trzech panelach, dzięki czemu uczestnicy mogli wybierać spośród wielu tematów zgodnie z kierunkiem swoich zainteresowań. Spośród przedstawicieli wrocławskiej Katedry Teorii i Filozofii Prawa swoje referaty zaprezentowali: dr J. Helios, dr W. Jedlecka- „Kultura jako czynnik legitymizujący prawo”; dr M. Paździora- „Filozoficzny pragmatyzm jako perspektywa poznawcza prawa”; dr P. Kaczmarek- „Etyka odpowiedzialności prawnika” oraz mgr D. Góra- „Nowe technologie a instrumentalny charakter prawa”. Jednocześnie odbywały się warsztaty sekcji młodych IVR . Podczas zjazdu został zaprezentowany pierwszy numer nowego czasopisma prawniczego „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”. Najwięcej emocji w poza kuluarowych dyskusjach wzbudziła zamieszczona w nim polemika pomiędzy dr Tomaszem Pietrzykowskim a dr Andrzejem Grabowskim.  Uroczysta kolacja oraz grill dały okazję do kontynuowania wielu dysput, które rozpoczęły się po zaprezentowaniu referatów. (KS)  

 

  • 16 września 2010 roku odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim 2010/2011 zebranie Katedry Teorii i Filozofii Prawa. Głównym tematem spotkania był planowany w dniach 19-22 września XIX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa. Przedstawiony został także kalendarz zbliżających się wykładów oraz konferencji. Ponadto opracowany został grafik planowanych w semestrze zimowym spotkań Katedry. W związku ze zbliżającym się rokiem akademickim omówione zostały tematy związane z dydaktyką. Uczestnicy zebrania zaprezentowali programy konferencji, których byli uczestnikami w czasie letniej przerwy międzysemestralnej.  (KS)
  • We wrześniu 2010 roku ukazało się III wydanie podręcznika akademickiego „ Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny.” autorstwa Andrzeja Batora, Włodzimierza Gromskiego, Stanisława Kaźmierczyka, Artura Kozaka, Zbigniewa Pulki. Forma alfabetyczna leksykonu, połączona z porządkiem tematycznym, pozwala zarówno na wybiórcze korzystanie z haseł, jak i na bardziej systematyczną lekturę .Wydawnictwo zostało wzbogacone o nowe hasła, poprawione oraz zmodyfikowane w oparciu o uwagi  prezentowane przez czytelników. (KS)

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz