• W dniach 15-18 września 2011 r. odbył się w Krakowie Zjazd Młodych Teoretyków Prawa pt. ” Teoria prawa między nowoczenością a ponowoczenością”.

Wśród doktorantów z Katedry swoje referaty wygłosili:

Katarzyna Schmidt – pt. „Odpowiedzialność uczestników dyskursu sądowego za jego jakość”.

Grzegorz Góralczyk- pt. ” Samodzielność pojęciowa prawa gospodarczego jako problem analitycznej teorii prawa”.

Jakub Łakomy – pt. ” Spory wokół wykładni prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością. Na przykładzie debaty Dworkina z Fishem”.

(KS)

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • W dniach 15-20 sierpnia 2011 roku odbył się w Frankfurcie 25 Światowy Kongres IVR pt. „Law Science Technology”. Katedrę reprezentowali  dr Maciek Pichlak oraz mgr Bartosz Greczner.
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • Na zebraniu Katedry w dniu 27 czerwca 2011 roku mgr Klaudia Przybyłowicz zaprezentowała przygotowywaną rozprawę doktorską pt. ” Zwrot etyczny w filozofii a interpretacja prawa”. Autorka zaprezentowała kluczowe zagadnienia pracy, następnie poddała pod dyskusję wybrane jej  elementy.

       W trakcie zebrania dokonano także podsumowania roku akademickiego 2010/2011.

(KS)

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • Na zebraniu Katedry w dniu 16 czerwca 2011 roku zaprezentowana została przygotowywana rozprawa habilitacyjna dr Joanny Helios pt. ” Sfera prawa publicznego oraz prawa prywatnego UE”. Autorka zaprezentowała kluczowe zagadnienia pracy oraz kwestie, które planuje jeszcze rozwinąć. Następnie, w trakcie dyskusji, pracownicy Katedry zwracali uwagę na wybrane fragmenty pracy.

(KS)

 

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • Na zebraniu Katedry w dniu 9 czerwca 2011 roku omówione zostały planowane zadania badawcze, ktore będą realizowane w 2012 roku.

Do kluczowych zagadnień, które zamierzają podejmować pracownicy Katedry w  najbliższym roku należą:

1) Prawo w społeczeństwie postmodernistycznym/postnowoczesnym.

2) Systemowość prawa.

3) Integracja zewnęrzna i wewnętrzna prawoznawstwa.

4) Kryzys scjentystycznego paradygmatu prawoznawstwa.

Do zadań badawczych związanych z rozwojem naukowym doktorantów oraz doktorów należą:

1) Teoretyczno-prawne problemy Unii Europejskiej.

2) Rozumowania prawnicze.

3) Etyczne problemy prawa i zawodów prawniczych.

(KS)

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • Na zebraniach Katedry w dniach 2 oraz 9 czerwca 2011 roku dr Wioletta Jedlecka przedstawiła tekst, stanowiący część przygotowywanej rozprawy hablilitacyjnej pt. ” O legitymizacji porządku prawa europejskiego”. Pierwsza część pracy została poświęcona typologii legitymizacji oraz sposobom jej definiowania. W kolejnym rozdziale wskazane są kryteria legitymizacji systemu prawa Unii Europejskiej jako wielopoziomowego systemu politycznego. Ważnym elementem pracy jest ukazanie kulturowego kontekstu procesów integracji. Autorka w trakcie zebrania przedstawiła kluczowe zagdanienia oraz tezy pracy, które następnie zostały poddane pod dyskusję. (KS)
Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz
  • W dniach 25-27 maja 2011 roku odbyło się w Zieleńcu Drugie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Wspólne wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim”. Organizatorami konferencji były Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej w Opolu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Udział w sympozjum wzięły także Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 Wśród pracowników Katedry swoje referaty wygłosili:

Dr Maciej Pichlak -„Między aksjologią a ontologią dyskursu konstytucyjnego”;

Dr hab. Adam Sulikowski- ” „Platońskie” podejście do wartości konstytucyjnych i jego poststrukturalistyczna krytyka”;

Dr Michał Paździora- „Wszystko albo nic. Spór o prawa człowieka”.

(KS)

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz